Der Shimon Peres Preis im Roten Rathaus 11.10.22
 

ShPP_003.jpg

ShPP_004.jpg

ShPP_006.jpg

ShPP_007.jpg

ShPP_010.jpg

ShPP_011.jpg

ShPP_014.jpg

ShPP_016.jpg

ShPP_020.jpg

ShPP_023.jpg

ShPP_025.jpg

ShPP_027.jpg

ShPP_030.jpg

ShPP_033.jpg

ShPP_035.jpg

ShPP_038.jpg

ShPP_039.jpg

ShPP_042.jpg

ShPP_043.jpg

ShPP_048.jpg

ShPP_050.jpg

ShPP_051.jpg

ShPP_052.jpg

ShPP_054.jpg

ShPP_057.jpg

ShPP_058.jpg

ShPP_062.jpg

ShPP_063.jpg

ShPP_066.jpg

ShPP_069.jpg

ShPP_071.jpg

ShPP_072.jpg

ShPP_073.jpg

ShPP_076.jpg

ShPP_077.jpg

ShPP_078.jpg

ShPP_079.jpg

ShPP_084.jpg

ShPP_086.jpg

ShPP_089.jpg

ShPP_090.jpg

ShPP_091.jpg

ShPP_093.jpg

ShPP_096.jpg

ShPP_097.jpg

ShPP_099.jpg

ShPP_100.jpg

ShPP_105.jpg